Privacybeleid

Privacyverklaring Gelregym

Privacyverklaring
Gelregym in Dieren hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gelregym houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Gelregym zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van de leden
Persoonsgegevens van leden worden door Gelregym verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinde;
• Communicatie over wedstrijden en activiteiten;
• Wanneer u een contactformulier invult;
• Het verzenden van onze nieuwsbrief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• Lidmaatschap van Gelregym;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gelregym de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Adres;
• Postcode;
• Woonplaats;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• IBAN-Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Gelregym opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende tenminste 7 jaar, dit is noodzakelijk om aan al onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Gelregym bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens Gelregym van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Systeemlogboeken
Het is mogelijk dat met het oog op goede werking van producten er in sommige gevallen een logboek wordt bijgehouden. In deze gevallen zullen er gegevens geregistreerd worden die de interactie met de website bijhouden. Dit gebeurt in zogenoemde systeemlogboeken waarin IP-adressen kunnen voorkomen.

Externe links
Soms treft u op onze site een link aan die verwijst naar een externe website. Wanneer u op zo’n link klikt, kan het voorkomen dat u op een andere website terecht komt welke niet in beheer is van Gelregym. Deze externe websites kunnen gebruik maken van cookies. Voor bezoek van deze sites gelden de cookie en of privacyverklaring van de betreffende website.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Uitzonderingen
Het is niet mogelijk om persoonsgegevens te verwijderen die we nodig hebben om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen
Gelregym heeft het recht om deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen en of aan te vullen. De wijzigingen treden in werking op moment van publiceren van de nieuwe verklaring.

Vragen
Als u naar aanleiding van ze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Gelregym secretariaat: Priscilla Hueting
E-mail: Secretariaat.gelregym@gmail.com

Ledenadministratie
Voor vragen over de ledenadministratie kun je je wenden tot: Nadine van Dommelen (ledenadministratie)
E-mail: ledenadmgelregym8@gmail.com

Vragen over betalingen
Voor vragen over contributie, automatisch incasso en of andere vragen over betalingen: Kelly Derksen-Schelle (penningmeester)
E-mail: penningmeestergelregym@gmail.com

Adres Trainingen:
Alle trainingen van Gelregym worden gegeven in de sporthal van De Tender aan de Harderwijkerweg 1B in Dieren.